Kto sme my

1. Z histórie detského domova

Detský domov bol zriadený 1.októbra 1994 Školskou správou Bratislava VII ako internátne zariadenie pre dve výchovné skupiny v budove, ktorá pôvodne slúžila ako škola v prírode v obci Súlovce.

Dôvodom vzniku detského domova bola potreba nájsť vhodné podmienky pre umiestnenie 20 detí presťahovaných z Detského domova v Trnave, ktorý sa z dôvodu reštitúcie budovy kláštora sťahoval do nových priestorov s nižšou kapacitou.

1. septembra 2003 po rekonštrukcii objektu bývalej materskej školy sa detský domov presťahoval zo Súloviec do Topoľčian a zároveň začal uskutočňovať rozsiahlu transformáciu vo všetkých oblastiach starostlivosti o deti. 1. septembra 2006 sa v rámci humanizácie podmienok pre deti zo špeciálnych škôl rozšíril detský domov na kapacitu 40 detí v 4 samostatných výchovných skupinách (rodinných bunkách).Zriaďovateľom detského domova je od 1.júla 2001 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

2. Účel detského domova

Detský domov je v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. od 1. septembra 2005 zariadením na výkon rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia pre deti a mládež, ktoré sú ohrozené vo vývine dysfunkčným rodinným prostredím. Detský domov dočasne nahrádza prirodzené rodinné prostredie až do jeho umiestnenia do niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, ak sanácia biologickej rodiny bola neúspešná. Účel, na ktorý bol detský domov zriadený, sa zabezpečuje

a) vykonávaním:

 • sociálnej práce,
 • odbornej diagnostiky,
 • výchovy,
 • pomoci pri príprave na školské vyučovanie,
 • liečebno-výchovnej starostlivosti,
 • psychologickej starostlivosti,
 • špeciálno-pedagogickej starostlivosti,
 • rekreačnej činnosti,
 • rehabilitačnej činnosti,

b) utváraním podmienok najmä na

 • prípravu stravy,
 • záujmovú činnosť,
 • kultúrnu činnosť,
 • pracovné uplatnenie,
 • úschovu cenných vecí,

c) zabezpečením najmä

 • psychoterapie,
 • stravovania,
 • zdravotnej starostlivosti,
 • vzdelávania a prípravy na povolanie,

d) poskytovaním starostlivosti najmä

 • bývania,
 • stravovania,
 • obslužných činností,
 • osobného vybavenia.

3. Personálne vybavenie prevádzky

Na zabezpečenie všetkých činnosti podľa citovaného zákona pracuje v detskom domove 30 zamestnancov v týchto pracovných profesiách:

1/ Riaditeľstvo detského domova - riaditeľka

2/ Ekonomicko - hospodárske oddelenie

 • Ekonómka
 • Hospodárka
 • Pracovníčka PaM a pokladníčka
 • Šofér
 • Údržbár, záhradník, kurič

3/ Oddelenie výchovy a psychologicko- sociálnej starostlivosti

 • Psychológ
 • Socioterapeut
 • Sociálne pracovníčky - 2
 • samostatná skupina : 2 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia
 • samostatná skupina : 2 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia
 • samostatná skupina : 2 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia
 • špecializovaná skupina : 3 vychovávatelia + 2 pomocní vychovávatelia

 

Fotky