Ponuka práce a VO

Detský domov pripravuje Výberové konanie na pracovnú pozíciu sociálny pracovník a psychológ : 

Termín: december 2018

Miesto konania : v budove detského domova na Kalinčiakovej ul. 4295

Vzdelanie : 
a) SP : VŠ 1.stupňa - asistent sociálnej práce  alebo VŠ 2.stupňa - sociálny pracovník

b) psychológ : VŠ 2.supňa v odbore psychológia (bez kombinácie!)

Dĺžka trvania pracovného pomeru : 1.1.2019 - 31.12.2022 dĺžka tvania Národného projektu NP DEI III


Požadované dokumenty :

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
    • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
    • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.